Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Stichting: Stichting Adviesgroep Bestuursrecht;
b. Abonnee: de natuurlijk dan wel rechtspersoon aan wie de Stichting voor een overeengekomen aantal gebruikers tegen een overeengekomen prijs gebruiksrecht van de website verleent;
c. website: het niet vanuit de openbare homepage bereikbare besloten deel van www.123recht.nl van de Stichting;
d. content: alle op de website gepubliceerde bestanden;
e. inlog-URL: de URL van een uitsluitend voor Abonnee bestemde startpagina op de website.
 
 
 
Artikel 2. URL's binnen de website
-1. De verstrekte inlog-URL alsmede alle overige URL's binnen de website mogen uitsluitend worden gebruikt door een gebruiker die is begrepen in het abonnement.
-2. Abonnee dient te voorkomen dat een onbevoegde de beschikking krijgt over een URL van de website.
-3. De Stichting is gerechtigd de inlog-URL en alle overige URL's binnen de website te wijzigen. Van een wijziging van de inlog-URL dient de Stichting Abonnee tevoren in kennis te stellen.
 
 
 
Artikel 3. Beperking gebruik van de content
-1. Abonnee is niet gerechtigd de content of een deel daarvan te vertonen aan dan wel te verspreiden onder derden of deze te verhuren of te verkopen aan derden.
-2. Abonnee is gerechtigd passages uit de content te kopiëren doch uitsluitend voor eigen gebruik dan wel met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting.
 
 
 
Artikel 4. Vervallen per 1 juli 2022.
 
 
 
Artikel 5. Rechten van derden en uitgesloten aansprakelijkheid
-1. De Stichting garandeert dat Abonnee bij gebruik van de content geen inbreuk maakt op rechten van derden.
-2. Ter zake van de content vrijwaart de Stichting Abonnee tegen claims van derden waarbij Abonnee aansprakelijk wordt gesteld voor het inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht dan wel aanverwant recht van derden.
-3. De Stichting is niet aansprakelijk voor mogelijke schade voortvloeiende uit een onjuistheid in de content.
 
 
 
Artikel 6. Vervallen per 1 juli 2022.